Legal Notice

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Malarnia Perfect z siedzibą w Policach (kod: 72-210) przy ul. Energetyków 7B.

Możecie się Państwo z nami skontaktować:

 • listownie – pisząc na adres widoczny powyżej,
 • elektronicznie – wysyłając email na adres:  mailto:biuro@malarnia-perfect.pl
 • telefonicznie pod numerem telefonu: +48 602 494 939

Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo Państwo skontaktować: ‒ listownie – pisząc na adres: Malarnia Perfect ul. Energetyków 7B; 72-010 Police; ‒ za pomocą elektronicznej informacji elektronicznej pod adresem e-mail: mailto:biuro@malarnia-perfect.pl ,  lub telefonicznie pod numerem: +48 602 494 939.

Cele oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, w celu:

 • przygotowania odpowiedzi na wysłane przez Państwa zapytanie, podstawą jest w tym przypadku niezbędność przetwarzania dla podjęcia działań przez zawarciem umowy na Państwa żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 1 ),
 • przesyłania informacji marketingowych za pomocą̨ środków komunikacji elektronicznej i programów automatyzujących na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w zw. z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawa telekomunikacyjnego (zgoda alternatywna) na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia).

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą̨ przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie (nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia jego wysłania) lub do czasu cofnięcia Państwa zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.

Odbiorcy danych osobowych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, Państwa dane osobowe: ‒ mogą̨ być przekazane podmiotom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych, w tym dostawcom usług informatycznych i marketingowych. Takie podmioty przetwarzają̨ dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami, 1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L z 23.05.2018, Nr 127, str. 2) Klauzula Informacyjna Formularz kontaktowy EFPE 2021 ‒ mogą̨ być przekazane podmiotom, które uprawnione są̨ do ich otrzymania przepisami prawa.

Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Posiadają̨ Państwo następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo dostępu do Państwa danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych na podstawie warunków określonych w art. 17 Rozporządzenia,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie warunków określonych w art. 18 Rozporządzenia,
 • prawo do cofnięcia wyrażonej zgody. Możecie je Państwo zrealizować w każdym czasie, przy czym przetwarzanie dokonane przed cofnięciem zgody będzie w pełni legalne.

Wszystkie powyższe prawa można zrealizować pisząc na adres e-mail Administratora mailto:biuro@malarnia-perfect.pl

Prawo wniesienia skargi

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznają̨ Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Państwa dane osobowe są̨ przechowywane na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej, ale w związku z korzystaniem przez Administratora z rozwiązań chmurowych dostarczanych przez firmę Microsoft mogą̨ być przekazane – na podstawie standardowych klauzul ochrony danych – do państwa trzeciego. Stosowane przez Microsoft standardowe klauzule umowne zgodne z wzorcami zatwierdzonymi przez Komisję Europejską, dostępne są̨ pod adresem: https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products.aspx w części Online Services Terms (OST).

Wymóg podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne ale jest niezbędne do: przygotowania odpowiedzi na zadane pytania oraz do przygotowania ofert.

 • Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie i otrzymania ofert oraz brak możliwości otrzymywania informacji o usługach i produktach oferowanych przez administratora.

Automatyczne przetwarzanie danych i profilowanie

Państwa dane nie będą̨ przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą̨ podlegały profilowaniu.